​​© Copyright 2017 Thirza Kotzen

'Mantis', 07, collagraph, 65x57cm