​​© Copyright 2017 Thirza Kotzen

'Lifesong I', 99, collagraph, 57x57cm